Utbildning

Cirka 35000 ensamkommande barn beräknas söka asyl i Sverige under 2016. Migrationsverket kan dessutom anvisa ensamkommande ungdomar till samtliga kommuner i landet. Detta innebär ökade krav på att alla landets kommuner har god beredskap, kunskap, och kompetens om hur ett bra bemötande av ensamkommande ska gå till. Det är flera aktörer i samhället som berörs och som ska kunna samarbeta och ha kompetensför att säkra en bra helhet för ungdomen.

Utbildningarna är skräddarsydda för professionella aktörer som i social omsorgsverksamhet möter ensamkommande flyktingungdomar. Utbildningarna belyser sju olika grundteman som kan kombineras och anpassas efter respektive arbetsgrupp önskemål och behov av kompetensutveckling:

Personalgrupper med ett aktivt arbete kring värdegrunder och gemensamt förhållningssätt borgar för ett gott omhändertagande och en sund boendemiljö. Professionalism och omsorgsarbete med ensamkommande bör förankras i förståelse om kulturyttringar, kunskap om anknytning, skam/skuld, trauma/PTSD och ungdomarnas utåtagerande och olika former av ”krävande” beteenden den första tiden i det nya landet. En utbildad och en väl sammansatt personalgrupp kan vara avgörande för en ungdoms framtid och utveckling oavsett möjligheten att få stanna i Sverige.

Till vem vänder sig utbildningarna?

Kursen riktar sig till alla som arbetar med ensamkommande barn och unga; socialsekreterare, socialhandläggare, familjehemssekreterare, föreståndare, boendeassistent, integrationshandledare och personal på HVB-boende för ensamkommande, god man, lärare i förberedelseklass, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog, kurator och psykolog BUP, rektor, flyktingsamordnare, chef individ och familjeomsorg, socialchef, enhetschef socialtjänst, chef integrationsenhet, familjehem, privata och kommundrivna familjehemsverksamheter och andra personer som i sitt yrke kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga.

Utbildningen skräddarsys utifrån föreläsning i storgrupp till att jobba med befintliga arbetsgrupper.

För kontakt och bokning

I kurspriset ingår kursdokumentation som levereras digitalt

Anknytning och separation

 • Hur påverkar det oss?
 • Varför skickar man sitt barn till ett främmande land?
 • Barndödligheten i världen
 • Anknytning
  • betydelsen av känslomässigt nära relationer
 • Vår egen erfarenhet av anknytning
  • hur relaterar vi till andra?
 • Anknytningsmönster
  • Trygg anknytning
  • Otrygg-undvikande anknytning
  • Otrygg ambivalent anknytning
  • Desorienterad anknytning
 • Anknytning och mentalisering

Skam och Skuld

 • Identitet av våra självmedvetna känslor
 • Skillnader mellan skuld och skam
 • Självuppfattning och självperception
 • Skam och religion
 • Identitetsutveckling i det individanpassade samhället
 • Heder, kollektivism och identitet
 • Skambeteenden
 • Skuld och empati
 • Skam och psykisk sjukdom

Migration en ”kris”

 • Ensamkommande ungdomars ”krisfaser”
 • Uppbrottet från föräldrar/anknytningspersonerSeeds of Growth
 • Vanliga reaktioner, känslor och tankar bland ensamkommande
 • Sorgereaktioner och uttryck för saknad
 • Separation, trauma och tolkningar av verkligheten
 • Förlust och mentalisering
 • Praktisk, social känslomässig tillgänglighet
 • Psykosocial problematik och migration
 • Tonåringar klämda mellan olika kulturer
 • Könsroller
 • Psykosocial problematik och migration
 • Kamratgruppens funktion
 • Ackulturation
 • ”PUT-syndromet”

Identitet och identitetsutveckling

 • Att vara identisk med sig själv
 • Identitetens funktion
 • Utveckling av identitet
 • Kognitiva schemanfallsk'rm maskrosfr (3)
 • Vad påverkar en identitet?
 • Inifrånstyrd kultur
  • Fokus på ”skuld, oskuld” och individualism
 • Utifrånstyrda kulturer
  • Fokus på ”skam, heder” och kollektivism
 • Självutveckling och individualism kontra kollektivism
 • Utifrånstryrda kulturer:
  • Ungdomars/föräldrars förhållningssätt till sexualitet och livsstil
 • Inifrånstyrda kulturer:
  • Ungdomars/föräldrars förhållningssätt till sexualitet och livsstil
 • Den psykologiska utmaningen för nyanlända ungdomar
 • Individualism – outtalad norm i vårt samhälle
 • Grundantagande-”i Sverige vill vi att du skall göra rätt för dig”
 • Grundantagande- ett anonymt samhälle där alla har samma värde
 • Evolutionärt grundbehov hos människan av gemenskap och självutveckling
 • Den psykologiska utmaningen för nyanlända ungdomar
 • Kasam- balansen är avgörande

PTSD och traumatisering

 • Utvecklingen av kunskapen om trauma (1600-1900 tal)
 • PTSD – vad är det?
 • Psykiskt trauma
 • Reaktioner på fara
 • När sker traumatiseringen?
 • Traumatisk stress
 • Riskfaktorer: varför får inte alla PTSD?
 • Traumatisering: tre symtomgrupper
  • återupplevande, undvikande och överspändhet
 • När sker traumatiseringen?
 • PTSD/Dissociation
 • Symtomens varaktighet och intensitet vid PTSD
 • När ska man ta kontakt med BUP?
 • Olika typer av kriser
  • Vardagskriser, dramatiska kriser och avslagskriser

Självskada

 • Definition av självskada
 • Självskada och ensamkommande ungdomar
 • Självskadande som ”copingstrategi”
 • Vilka motiv anger de som skadar sig själva?
 • Självskadeprocessen
 • Interventionsspektrum vid självskada