Är terapi något för dig?

Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling. Den bygger på erkänd psykologisk teori och är en beprövad metod. Den bedrivs av legitimerade psykologer eller av psykoterapeuter med basutbildning i psykoterapi under handledning. Psykoterapi, särskilt kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) har en dokumenterad effekt vid en rad olika psykiatriska tillstånd. Psykoterapi kan även vara till hjälp vid andra psykiska svårigheter som till exempel personliga kriser eller samlevnadsproblem.

Psykoterapin kan bedrivas med en individ, ett par, en familj eller en grupp. Psykoterapeutens arbetssätt skiljer sig en del beroende på hur lång terapin är tänkt att bli och hur omfattande målen är. I en korttidsterapi kommer psykoterapeuten att vara ganska aktiv i att ställa frågor och hjälpa patienten att hålla fast vid de frågor och det fokus man kommit överens om. Detsamma gäller oftast i parterapier och familjeterapier. I en långtidspsykoterapi ser arbetssättet annorlunda ut. Terapeuten blir mindre styrande och lämnar ett större utrymme för patienten att följa det som dyker upp i stunden. Detta möjliggör en djupare bearbetning av problemen.

Terapi är ett gemensamt arbete

Inte alla människor känner sig bekväma att dela sina tankar och känslor med någon utanför det närmaste sociala nätverket, än mindre med någon ”främling” som dessutom tar betalt för att lyssna. Psykoterapi är en samarbetsrelation med en extern professionell samtalskontakt. Att samtaletskontakten sker med någon professionell, utanför det egna nätverket är en av finesserna med terapi.

Terapi är ett samarbete som vanligtvis kräver ganska hårt gemensamt arbete. Med gemensamma ansatser blir de symptom/problem som klienten söker terapi för mer begripliga, och med det följer ofta verktyg till förändring. En terapeutisk utvecklingsprocess på det inre planet, i tanke, känsla och självbild, ger möjligheter till att hitta nya handlingsalternativ och tankemönster. Inre förändringar står i förbindelse med yttre förändringar.

Så går psykoterapi till

Behandlingen består av regelbundna samtal med psykoterapeuten. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till kanske år.

Den vanligaste frekvensen är en gång per vecka, ungefär en timme per tillfälle. De olika inriktningarna skiljer sig en del med avseende på synsätt, mål, arbetssätt och relationen mellan patient och terapeut.

Om psykoterapeuten

En legitimerad psykoterapeut är en yrkesutövare med särskild påbyggnadsutbildning i psykoterapi som godkänts av Högskoleverket. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut tar vanligtvis tre år på deltid (60 p). För att söka in på en sådan utbildning krävs att man har grundutbildning som leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri, socionom, leg sjuksköterska, präst eller annat människovårdande yrke, samt att man har motsvarande steg 1-behörighet i psykoterapi, vilket är fallet för psykologer och psykiatrer. Övriga måste först skaffa den behörigheten för att få gå psykoterapiutbildning.

Det finns omkring 3 900 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.