Frågor & Svar

Varför är det viktigt att ha kunskap om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) när man arbetar med ensamkommande barn och unga?

Att få jobba med dessa ungdomar ger oss mycket tillbaka. Många ungdomar kommer från omständigheter vi vet väldigt lite om. När avvikelserna kommer i egenskap av beteende, reaktioner eller förhållningssätt är kunskapen om PTSD viktig. Symtom på PTSD kan ge sig uttryck på många olika sätt. Rektioner och markörer på PTSD och traumatisering är viktig kunskap för alla som arbetar med den dagliga omsorgen med ensamkommande ungdomar.

Varför är det viktigt att förstå anknytningsteori för att veta hur man ska bemöta ”krävande” beteende som kan uppstå hos ungdomarna?

Våra ”grundantaganden” i livet om oss själva och vår omgivning är en direkt spegling av den miljö och de ”anknytningsobjekt” vi är uppväxta med. Övergivna barn kan uppfattas som kravmaskiner. Barn som aldrig fått sina grundläggande behöv tillgodosedda kan utveckla en autonomi där ett underkännande av yttre auktoriteter, brist på tillit och strävan efter ett ständigt ”berättigande” blir ett grundläggande förhållningssätt till omgivningen. Kunskap om betydelsen av anknytning och anknytningstrauma är viktig kunskap i arbetet med ensamkommande. Kunskap om anknytning kanske viktigare än vi ibland är benägna att tro, det finns en tendens att fokus hamnar lite för mycket på att möta ungdomars praktiska och materiella behov.

Varför är det viktigt att förstå hur utåtagerande och undvikande beteende fungerar hos ensamkommande och hur man kan möta upp det?

Utåtagerande ungdomar har ofta svårt att styra sina impulser och kräver ibland stora insatser och väcker mycket reaktioner bland personal och övriga ungdomar på ett boende. Undvikande ungdomar ”förvinner” lätt i gruppen och det kan ibland ske på bekostnad av att personalen har sitt fokus på de tåtagerande impulsstyrda ungdomarna. Det är lätt att personal fokuserar på detaljerna i beteendet hos utåtagerande ungdomar utan att ta hänsyn till processerna bakom. Detsamma gäller undvikande ungdomar, de är viktigt att förstår bakomliggande orsaker.

Vad har du för bakgrund i att arbeta med ensamkommande barn och unga?

Under fem år som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala har jag träffat hundratals ensamkommande ungdomar i samtal och arbetat strategiskt med personalgrupper i egenskap av handledare och föreläsare i många år. Numera jobbar jag heltid som föreläsare och handledare för arbetsgrupper som arbetar professionellt med ensamkommande i hela landet.

Varför är det viktigt att satsa på personalvård och att kunna hantera sina egna känslor av att möta andras svåra upplevelser, när man arbetar med ensamkommande?

Människor i människovårdande yrken hamnar oftast inte där av en slump. Det är ofta mer ”intonande” gentemot behov och känner en personlig tillfredställelse av att hjälpa andra. Men precis som alla andra behöver personal i omsorgsyrken få tillbaka mer energi än de ger ut. När känslan att ansträngningar inte gör någon skillnad, ibland i kombination med en mycket hög arbetsbelastning eller en icke-stödjande arbetsmiljö är risken hög att drabbas av ”empatitrötthet” eller ”medkänsleutmattning”. Personalvård och regelbunden utbildning och handledning är essentiellt för en fungerande verksamhet.

Varför är det viktigt att ha kulturförståelse för traditionsstyrda samhällen och västerländska samhällen?

Tidiga livserfarenheter och det samhälle vi är uppväxta i ligger till grund för hur vi som individer tolkar oss själva i relation till vår omgivning och vilken roll vi har i den miljö vi befinner oss i. Våra grundantaganden är ofta stabila, övergeneraliserade och globala. Vilket innebär att de är svåra att förändra. Man skulle kunna beskriva det som att vi ser världen genom ett par selektiva glasögon. Förståelsen för skillnaden mellan våra grundantaganden i olika samhällsstrukturer och hur det påverkar vår syn på oss själva och vår omgivning i det sammanhang vi befinner oss är till stor hjälp för oss när vi arbetar med ungdomar från andra kulturer.

På vilket sätt ger den här kursen ett ökat professionellt och etiskt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande?

Kunskap som kompletterar min känsla av igenkännande från den vardag jag har i min yrkesutövning leder till att jag kan orientera mig mer och blir mer professionell i den roll jag har i arbetet med ungdomarna. Att sätta ord på mina egna gränser särskilt i förhållande till andra kollegor och i synnerhet till ungdomarnas behov och den roll jag får i deras liv, bidrar till upplevelsen att min egen yrkesroll blir tydligare och att jag har tillgång till de verktyg jag behöver för att möta de utmaningar som det innebär att arbeta med ensamkommande ungdomar.